Међубиблиотечка позајмица

Народна библиотека Бор
Захтев за међубиблиотечку позајмицу

Наслов публикације или дела публикације који се тражи:

Аутор(и):
Сигнатура:

Тражи се:
а) фотокопија публикације
б) дигитална копија публикације
в) физички примерак публикације

Назив библиотеке која тражи позајмицу:

Адреса за слање:

Особа за контакт (име, презиме, број телефона и електронска адреса):

Датум захтева:

НАПОМЕНА:
Публикације се шаљу Пост експресом и на исти начин их треба и вратити (уколико се шаље физички примерак публикације).
Поштанске трошкове плаћа библиотека која наручује публикацију путем међубиблиотечке позајмице.
Фотокопирање се наплаћује 10 дин. по страни.
Прављење дигиталне копије, односно скенирање, могуће је само за публикације/ делове публикација до 30 страна.

Захтев треба послати библиотекарки Информативног одељења Љиљани Стојчић на адресe:

ljiljanastojic@yahoo.com и nbbor@mts.rs

Захтев за међубиблиотечку позајмицу

ZahtevZaMedjubiblioteckuPozajmicu