Матична служба

Матична служба Народне библиотеке Бор

Матичне библиотеке су умрежене институције у циљу изградње јединствене националне мреже библиотека и свеукупног развоја библиотечко-информационе делатности у Републици Србији. Народна библиотека Србије https://www.nb.rs/pages/article.php?id=1273 обавља матичне функције за све библиотеке на подручју Републике, а законски основ за остваривање матичних функција одређен је чланом 22, став 1. Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 52/11) https://www.nb.rs/pages/article.php?id=1453
Народној библиотеци Бор је Решењем министра културе и информисања, поверено остваривање матичних функција од 1994. године за подручје Борског округа које обухвата територије општине Бор, Кладово, Мајданпек и Неготин.
Полазећи од основних, законом поверених надлежности, Народна библиотека се стара о развоју библиотечке делатности и унапређивању квалитета рада јавних, школских и специјалних библиотека на подручју матичности. То постиже захваљујући континуирном праћењу стања и проучавању потреба и услова рада у библиотекама на подручју Борског округа, предлагању мера за остваривање бољих резултата у раду, као и учешћу у предлагању дугорочне стратегије развоја ових библиотека.
У циљу изградње јединственог библиотечко-информационог система Републике, на годишњем нивоу библиотекар матичне службе НБ Бор води регистар библиотека из своје надлежности, уноси податке о њиховом раду у аутоматизовану базу података Мрежа библиотека Србије, прати и информише о изменама и допунама у законским и подзаконским актима из области библиотечко-информационе делатности, израђује годишње извештаје и анализе рада, краткорочне програме рада, обавља надзор над стручним радом библиотека, пружа стручну помоћ, организује семинара и стручне скупове за библиотекаре са подручја надлежности као видова сталног стручног усавршавања, обавља инструктивно-менторски рад са кандидатима који су испунили услове за полагање стручног испита, прати испуњеност услова библиотекара за стицање виших стручних звања и помаже укључењу библиотека у јединствени бибиотечко-инфомациони систем Србије.

У мрежи библиотека Борског округа има укупно 54 библиотеке: 14 јавних (4 општинске, 8 стационарних огранака и 1 покретни огранак општинских библиотека, 1 библиотека месне заједнице), 3 специјалне, 37 школских (27 у основним школама и 10 у средњим школама)

Мрежу библиотека Борског Округа чине:

Списак библиотека у мрежи

Средства за финансирање матичних функција, као функција од општег интереса у области културе, обезбеђују се из општинског буџета и из буџета Републике Србије, што је регулисано чланом 6, став 1, тачка 14. Закона о култури (Службени гласник РС, бр. 72/09 и чланом 28, став 1. Закона о библиотечко-информационих делатности.
Послове матичне службе у Народној библиотеци Бор обавља Драгица Радетић, дипл. виши библиотекар.