Arhive kategorija: Документи

Обавештење о закљученом уговору (радови на хидроизолацији)

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР

Место: Бор

Ул. Моше Пијаде бр. 19

Број: 389

Датум: 19.11.2013.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Назив наручиоца: Народна библиотека Бор

Адреса наручиоца: Моше Пијаде 19

Интернет страница наручиоца: www.biblioteka-bor.org.rs

Врста наручиоца: Култура

Врста предмета: Радови

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Радови на хидроизолацији 45261420, Бојење крова и други радови наношења премаза 45261220,

I Израда нове хоризонталне и вертикалне ХИ, хоризонтална ХИ се израђује поступком пенетрација подлоге битулитом + битумен + 2 x кондор д = 4 мм, вертикална ХИ се израђује поступком пенетрација подлоге битулитом + 1 x стакласти воал + 2 x слој хладна паста.

II  Заштита хоризонталне и вертикалне ХИ соларфлеx бојом у два слоја

III Обрада око кровног сливника одговарајућим ХИ материјалима у површини од 1 м².

IV Обрада око кровне штуцне одговарајућим ХИ материјалима у површини од 1 м².

На крову Народне библиотеке Бор

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Уговорена вредност:

– 665.221,60 динара без ПДВ-а

– 798.265,92  динара са ПДВ-ом

Број примљених понуда: 2

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

– Највиша: 798.265,92  динара са ПДВ-ом

– Најнижа: 798.265,92  динара са ПДВ-ом

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.11.2013

Датум закључења уговора: 18.11.2013

Основни подаци о добављачу:

ДОО ТЕХНОГРАДЊА МОНТИНГ из Брестовац-Бор ул. Радничка бр. 58. матични број 20668687, ПИБ 106729115

Период важења уговора: 15 дана, од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

– у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

– у случају елементарних непогода и дејства више силе;

– у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.